Algemene voorwaarden

Artikel 1: Opdrachtgever en opdrachtnemer; toepasselijkheid

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder opdrachtnemer degene die de opdracht heeft ontvangen.
 2. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 3. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 2: Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overgelegd, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 5. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.
 2. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoonkosten, telefaxkosten, portokosten, kopieerkosten en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer worden gemaakt worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
 5. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. Verloopt betaling aan derden via de opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. De opdrachtnemer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.
 6. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 4: Levering en afname

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
 2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 4. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 6 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 5. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 9 van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden op de door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen een maand na factuurdatum.
 2. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal Euro 250,- bedragen.

Artikel 7: Klachten

 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover heeft beschikt.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

 1. De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen over en weer alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van elkaar en overige ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden.

Artikel 9: Leveringstermijn, verzuim van de opdrachtgever, overmacht

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien de voortgang in uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de door deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, wachttijden, schade en interesse te vorderen.
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.
 4. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 10: Eigendommen en rechten

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
 3. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 4. Alle door de opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, ontwerpen, presentaties, en/of originelen zoals films, foto’s, video’s, dvd’s, etc. en alle rechten hierover blijven te allen tijde in eigendom van de opdrachtnemer.
 5. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesse te vorderen, in rekening gebracht.
 6. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
 7. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de opdrachtnemer in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffend werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Wijzigingen aan afgenomen werk of gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming. Voor zover de opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

Artikel 11: Beëindiging door de opdrachtnemer, retentierecht, verhaal

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren; of bij liquidatie van zijn bedrijf.
 2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. De opdrachtnemer, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Geschillenregeling, toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt een vervangend artikel opgesteld waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.