Bedrijfshulpverlening

BHV Bedrijfs Hulp Verlening: Verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbo-wet. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om de bedrijfshulpverlening goed aan te pakken. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor elk bedrijf.

BHV cursus basis

Iedereen die BHV/bedrijfshulpverlener is of wordt kan deelnemen aan de BHV cursus basis. Er is geen vooropleiding vereist.

BHV cursus herhaling

BHV’ers met een geldig BHV diploma dienen conform het NIBHV na een jaar een BHV herhaling cursus te volgen.

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Taken voor de Bedrijfshulpverlener

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn als volgt omschreven in artikel 15 van de Arbo-wet:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting
  • Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst.

Maatgevende factoren

De verplichting tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners geldt voor alle organisaties, zowel bedrijven als instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dergelijke. In het Arbobesluit zijn de factoren opgenomen waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening. Dit worden de maatgevende factoren genoemd.

Hiertoe behoren o.a. de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of de inrichting, het aantal werknemers en andere personen en de tijdstippen waarop zij normaliter aanwezig zijn, het aantal niet-zelfredzame personen (bijvoorbeeld zieken en gehandicapten) en de aanwezige gevaren en risico’s (uit de RI&E). Onder alle omstandigheden moet de invulling van de bedrijfshulpverleningstaken gewaarborgd zijn. Dat betekent dat er ook een goede vervangingsregeling moet zijn.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die werkzaam zijn in bedrijven, instellingen en verenigingen. De personen die deze cursus afronden kunnen taken toegewezen krijgen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening.

De volgende onderdelen komen in de cursus naar voren:

  • Het verrichten van levensreddende handelingen
  • Uitvoeren van de alarmprocedure
  • Blussen van een beginnende brand

Opzet en doelstelling

In de opzet van de cursus wordt er uitgegaan van een actieve participatie van de cursist. Kennisoverdracht vindt plaats door een afgewogen combinatie van korte theoretische inleidingen en praktische toepassingen van de leerstof.

Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat om bij calamiteiten assisterend op te treden bij het in gang zetten van de (hulpverlening) procedures en actie te ondernemen ten aanzien van de repressie en schadebeperking.

De duur van de cursus is 2 volle dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
De cursist krijgt na het volbrengen met een voldoende resultaat een officieel certificaat.

Aanvullende BHV-opleidingen

BHV+

BHV+ is een uitgebreide versie van de BHV opleiding.

De duur van de cursus is drie en een halve dag. De cursus is opgebouwd uit 1 dag instructie kleine blustoestellen, ontruiming en communicatie middelen en 3 dagen Eerste Hulp, waarna op een derde dag het examen voor het diploma Eerste Hulp wordt afgenomen door een onafhankelijke examencommissie.

De cursist krijgt na het volbrengen met een voldoende resultaat een officieel certificaat van het NIBHV+ diploma Eerste Hulp (EHBO diploma) van het Oranje Kruis.

Buiten deze vorm van BHV+ kan dit ook op andere wijzen gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld met “Eerste hulp aan kinderen” bijvoorbeeld aan basisscholen en verenigingen, “Eerste hulp bij sport- of wandelletsels, BLS en AED training.

Met andere woorden we kunnen voor u de BHV+ samenstellen op de behoefte van uw bedrijf, instelling of vereniging. We gaan samen de mogelijkheden bekijken wat we voor u kunnen doen.

BHV Ploegleider Basis

Doel opleiding BHV ploegleider basis

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod. Toelatingseisen BHV ploegleider opleiding
Het diploma van de Basisopleiding BHV.

Inhoud opleiding BHV ploegleider

Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Duur BHV ploegleider opleiding

De opleiding duurt 5 dagdelen en ongeveer zes uur voor thuisopdracht (niet aaneengesloten).

Examen / certificaat BHV ploegleider

Het examen voor de opleiding Ploegleider bestaat uit het maken van een oefening voor een BHV-inzet en een praktijkinzet. Een examencommissie beoordeelt het examen.

Als beide onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt de cursist een diploma. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de opleiding ploegleider worden behaald.

Herhaling BHV ploegleider

Jaarlijkse herhalingscursus van één dag.

Bekijk het volledige cursusaanbod